Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την PanClima DK IKE, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία ” PanClima DK IKE ” , με έδρα στον Άλιμο Αττικής, οδός Λεωφόρος Βουλιαγμένης TK 17456 email: info@panclima.gr, τηλ: 21 6800 9090 website: https://panasonic.panclima.gr/, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με το email:  info@panclima.gr, τηλέφωνο: 21 6800 9090

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),] τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η τέλεση εμπορικών πράξεων της εταιρείας μας, όπως για παράδειγμα η προμήθεια των προϊόντων μας προς διάφορα καταστήματα λιανικής πώλησης, με σκοπό την αγορά τους από το καταναλωτικό κοινό, καθώς και όταν ο καταναλωτής συνάπτει απευθείας από τον ιστότοπο μας μία από τις προτεινόμενες συμβάσεις εγγύησης καλής λειτουργίας των προϊόντων μας.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Σχετικά παραδείγματα αποτελούν, η συλλογή των δεδομένων σας (πχ. ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση IP) κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο της εταιρίας μας, εφόσον εσείς μας τα γνωστοποιείτε με την καταχώριση στις αντίστοιχες φόρμες, προκειμένου έτσι να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου μας, καθώς επίσης και η χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) και καμερών ασφαλείας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η διαχείριση αιτημάτων πελατών μας για αποζημίωση από ελαττωματικό προϊόν και για φορολογικούς σκοπούς.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως για το newsletter.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
 • Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας μας
  Όταν για παράδειγμα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών μας, στα πλαίσια της συμβαστικής σχέσης που μας συνδέει.
 • Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας
  Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό με την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρίας μας, θα σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα σχετικά με τα νέα προϊόντα μας, ενίοτε εξατομικευμένες στις προτιμήσεις σας, εφόσον το έχετε επιλέξει, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτη.
 • Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων
  Οι επιχειρηματικοί μας σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας, καθώς και να ελέγχουμε την πρόοδο των πωλήσεών μας. Έτσι για παράδειγμα ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου, εφόσον χρειαστεί να διαχειριστούμε αιτήματα ή παράπονά σας σχετικά με τα προϊόντα μας κ.α.
 • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις
  Όταν για παράδειγμα συλλέγουμε πληροφορίες πελατών, προκειμένου να διαχειριστούμε αιτήματα αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων μας, είτε προκειμένου να συμμορφωθούμε με την εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων σε φορολογικές αρχές.
 • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών
  Όταν για χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων της εταιρίας μας.
 • Για την αναζήτηση συνεργαζόμενων εμπόρων (καταστημάτων λιανικής πώλησης) με χρήση χαρτών.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της εταιρίας μας, μπορούν να βρουν μέσω χάρτη της Google, τους συνεργαζόμενους εμπόρους (καταστήματα λιανικής) κοντά στην περιοχή τους. Για την εμφάνιση αυτού του χάρτη, χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google. Εάν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας θελήσουν να δουν τους συνεργαζόμενους εμπόρους κοντά στην περιοχή τους, θα πρέπει να προσδιορίσουν μια τοποθεσία, είτε εισάγοντας την τοποθεσία τους χειροκίνητα, είτε προσδιορίζοντας αυτήν αυτόματα από τη λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούν. Δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εάν οι επισκέπτες εισάγουν τις πληροφορίες αυτές χειροκίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αναφέρουν την προσωπική/επαγγελματική τους διεύθυνση. Η αυτόματη αναγνώριση τοποθεσίας με τη λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού σε πρόγραμμα περιήγησης απαιτεί επεξεργασία της διεύθυνσης ΙΡ του υπολογιστή του χρήστη. Σε αυτό το πλαίσιο επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6(1α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) τις πληροφορίες σας, τις οποίες ζητάει το πρόγραμμα περιήγησης όταν αποκτάτε πρόσβαση στον χάρτη.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η PanClima DK IKE κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου
  Όταν για παράδειγμα η γνωστοποίηση στοιχείων είναι απαραίτητη για την δικαστική ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων της εταιρίας μας.
 • Συνεργάτες της εταιρείας μας (π.χ. μεταπωλητές, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες marketing κτλ)
  Η PanClima DK IKE διατηρεί συνεργάτες στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (πχ. στην περίπτωση της συνεργασίας μας με εταιρία προώθησης πωλήσεων, διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας εμπόρων, προκειμένου η εταιρία marketing να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και να τους παρουσιάσει τα προϊόντα μας). Στις περιπτώσεις αυτές η PanClima DK IKE παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Περαιτέρω η PanClima DK IKE ενδέχεται να διαβιβάζει και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες (όπως το Mailchimp) με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για προϊόντα, και προσφορές, με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.
Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την PanClima DK IKE απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο email: info@panclima.gr τηλέφωνο: 216 800 9090

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η PanClima DK IKE εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Κατάρτιση Προφίλ

Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις μετακινήσεις του. Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όταν συγκατατίθεσθε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφορές μας, εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα. Τέλος, ενδέχεται να πραγματοποιείται κατάρτιση προφίλ από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων τις υπηρεσίες χρησιμοποιεί η εταιρία για σκοπούς εμπορικής προώθησης των προϊόντων της.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπo μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπo μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπo μας.

Τελευταία ενημέρωση 19/06/2023